Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

i7 Zeer gaarne,1* hernam hy, en oogenbliklyk was zy by my aan de koets.

Zoo kort als my mogelyk was zeide ik haar, hoe ik aan deze Jufvrouw gerecommandeerd zynde, ten uiterften verlegen was over mynete leur Helling, nu ik hoorde, dat zy reeds dood was, en verzogt haar derhalven, dat zymyeen logement zou aanwyzen. De beminnelyke vrouw bekeek my met zeer veel oplettendheid, terwyl myn gelaat zelf ongetwyffeld haar om byftand fmeekte, en zeide met eene ongemeerie vriendlykheid; — „ fFy verhuuren zeiven kamers : — maar myne eerde verdieping is geheel bezet, en ik heb alleen één kleine flaap-kamer open achter op de tweede verdieping."

„ ö Madam " hernam ik, „ dit zal zeer goed wezen. — Ik ben juist zoo even van een lange reis gekomen, en heb geen lust om verder te zoeken."

„ Dat behoeft dan zeker niet ," zeide zy. „ Wy zullen u daaromtrend alzins genoegen, trachten te geven." Op dit haar zeggen flapte 5k uit de koets; en ging met haar in de zykamer, daar zy thee zat te drinken.

„ Kom, Juffer," zeide zy, „ ga zitten. — Gy

fchym:

Sluiten