Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

dam," zeide ik, dan hebt gy haar zekerfyfe wel eens hooren fpreken van haar Neef den

Heer Grimfton van ShireT

h „ Zeer dikwyls, lieve JrnTer; ja, ik heb dien Edelman meer dan eens by haar aan huis gezien. Ik kan hem my leevendig herinneren."

Daarop berigtte ik haar ,• dat hy met myn Tame getrouwd was —dat ik een predikant tot myn Vader had gehad — dat ik my na zyn overlyden in bedroefde om Handigheden had bevonden , en nu op raad van myn Oom en Tante naar Londen gekomen was, om voor my een of -ander beftaan te zoeken. By dit zeggen bragt ik den brief, dien ik by my had, als een getuigenis te voorfchyn , dat ik de waarheid

fprak, en verzogt haar denzelven te lezen.

Dit dagt ik aan hare minzaamheid verfchuldigd

te wezen. „ Wel nu," zeide zy, naden

brief gelézen te hebben, „ houd u zelve maar gerust: Ik verzeker u, ik zal al voor u doen ,

wat in myn vermogen is. Op onze eerfte

verdieping hebben wy eene uitnemend vriendlyke Dame gelogeerd; deze zal wel het een of ander huis weten, daar men zulk een perfoon riodig heeft. Ik zal haar morgen over u fpreken.

Sluiten