Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 55)

fpoorig. Ik was zyn éénigkind, de lieveling van zyn hart. Terwyl hy geen zoon had gaf hy my de opvoeding yan een zoon; Ik had van zelve fmaak in geleerdheid; Toen ik zes Jaar oud was, hield ik my uit eigen verkiezing, in plaats van met poppen te fpeelen, op myn vaders fludeer- kamer be;fig, en doorbladerde met

groot vermaak verfcheiden folianten. Op

myn twaalfde jaar noemde hy my zyn opzigteres over zyne bibliotheek; zoo wel kende ikieder boek, welk hy gewoon was te gebruiken.

De geleerde taaien waren myn byzcnder vermaak. Homerus en Firgilius waren myne geliefdfte fchryvers, die ik altoos bymy had, zoo als ook Aristoteles, Epicletus, Plato en anderen. Myn grootfte behagen echter vond ik

in de oude dicht-kunde. ? In myn veertiende

jaar had ik reeds een groot aantal Hukken in dichtmaat en onrym,zooin hetLatyn,alsinhet Griekfch gefchreven. —- By deze uitgebreidheid van myn fmaak, was myne vordering in geleerdheid zoo groot, als myn yver onvermoeid. Nimmer hield ik my met de 'naald

op; myn geheele ziel was aan de ftudie overgegeven, en ik leide my het meest toe, om my de voortreflyke zedenlesfen eigen te maaken B 5 van

Sluiten