Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C40

NEGEN-TIENDE BRIEF,

IFclwood Abtdy, 31 van Augustus.

-rtr/aarlyk Vriendin, ik ben zeer in mynfchik ™ met myn tegenwoordigen toeiland. — Ik werd by de goede Dame in dit oud-adelyk kasteel met blylfckap (want beleefdheid kon ik het niet noemen) ontvangen. Zy toonde by myne aankomst die foort van vreugde, Welke alleen die geenen gevoelen, die, met drift voor eene of andere wetenfchap bezield zyn, bovenal, wanneer zy zich zelve verbeelden, vry verre daarin gevorderd te wezen.

Mevrouw JVelmod is in haar Jeugd, naarmy toefchym, tamelyk fchoon geweest. Geheel aan de ftüdiën overgegeven zynde , is haar kleeding eenigzins flordig. Zy is ongetwyf-

feld eene vrouw van fmaak ert geleerdheid.

. Zy ontving my in haar boek- vertrek.-

de gantfche kamer, die al vry groot is,

lag

Sluiten