Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(47)

lag overhoopd van boeken, fchriften, papieren , enz. Wy waren by de eerste ontmoeting reeds gemeenzaam met elkander.

Ik ben hier nu vier dagen geweest: in dien tyd heeft zy my drie treurfpelen van haar eigen maakzel, en een oneindig aantal van gedichten van allerleie foort laten zien* Al

bare Hukken komen, zoo my dunkt, uit op tedere liefde van onze, en ontrouw der mannelyke fexej zoo dat ik daaruit, en uit nog «enige weinige gezegden in onze gemeenzame gefprekken opmaak, dat zy in vorige dagen ia hare liefde is te leür gefteld, en dat zy daarom zich zelve in dit eenzaam verblyf van de waereld heeft afgezonderd. • De ligging dezer oude abtdy is by uitftek romanesk , en door het geheele kasteel heerfcht zekere eerwaardige eenzaamheid, die allerbehaaglykst is, en die myn poè'tifcft Vernuft (zoo ik dat bezit) krachtig zal opwekken. Ik denk, Lucia, dat ik nu van den morgen tot den avond vaerfen zal maaken. Ik heb Mevrouw IVelwood myne geheele verzameling

van bpftellen reeds laten zien; de groote

loftuitingen, daar zy my mede vereerde; zal ik voor u niet herhaalen; echter mag ik u dit

wei

Sluiten