Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(53 )

nart. Neem daarom ten bewyze van myne erkentenis en achting voor u deze geringe fom aan; laat dit tot een onderpand onzer vriendfchap ftrekken, en de aanneming daarvan een blyk van uwe genegenheid wezen. '*

„ Waardfte Mevrouw," antwoordde ik met drift, „ zeg — beveel my flechts, waarin iku verpligten kan, en ik verzekerU,uwe gunst te verdienen zal de voornaamfte bezigheid van myn leeven zyn."

„ Wel dan," hernam zy, „ ik heb één verzoek aan u, myn kind, en dat beftaat hierini ik word oud, en ga in den loopbaan van myn jeeven met zulke rasfche fchreden voort, dat ik van dag tot dag nieuwe zwakheden te gemoet zie: gevolglyk zullen ook myn ver-

flandelyke vermogens , zoo als geheugen , fmaak en vernuft enz. zoo. wel afnemen als myn

ligchaam. Nu wenschte ik wel, datgyde

minlte vermindering van waarde, de minne ongelykheid of verflaauwing van flyl, het minlte gebrek van vernuft of vuur, welk gy voortaan in myne volgende fchriften mog: vinden; —* nu wenschte ik gaarne, myn Fanny, ik herhaal het nog eens, Ja, ik bid het u ernltig, $n gy de gemelde misdagen van myn pen met D 3 de

Sluiten