Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 72 )

EEN EN TWINTIGSTE BRIEF.

Afk/ey- Park, 20 van Augufiiiu ,

Deze Iaatfte veertien dagen zyn, mynwaardfte, niet dan eene aaneenfchakeling van vifites en partyen geweest, die wy of moesten geven of ontvangen. De gantfche nabuurfchap is Mevrouw Welwood, zóo uit oude kennis, als om hare geleerdheid kamen zien: en echter worden alle hare bekwaamheden by de meeften veeleer als een zwak, dan als verdiénfte aangemerkt. Ik geloof, dat de waare reden daarvan toch geene andere, dan nyd is; want waarom zou de geleerdheid in de mannelyke fexe verdienstelyker wezen dan by ons vrouwen t

Mevrouw Af kley myne weldoen fier Wel* wood, en nog eene groote party anderen zyn heden namiddag uitgereden om Mevrouw Belford te feliciteeren ,• zy heeft deze week beftemd om de complimenten harer fexe en vriendinnen af te wachten.

Eu

Sluiten