Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C-ioo )

*ër iets aangenaams in gelegen, wanneer wyds vruchten onzer eigene naarftigheid plukken. —• Mogelyk zal ik met myn ander ftuk beter Üaagen.

Na den ontvangst dezer fom heb ik myne fchuld by Jufvrouw Baxter afgedaan. ——i Het i}>yt my, dat ik u te voren eenigermaate heb te kennen gegeven, dat deze vrouw my niet

geviel: noe verkeerd oordeelt men dikwyls

oppervlakkig van elkander! Ik moet u thands zeggen, dat zy my zoo vriendelyk behandelt, dat ik haar noodzaaklyk hoog moet achten; en ik begin nu in ernst te gelooven, dat zy eene

zeer braave vrouw is: ; ik zal my voortaan

wel wachten om een ligtvaardig vonnis over ie* mand te vellen.

Ik heb onlangs weder een nieuw bewys der vriendfchap van Jufvrouw Baxter ontvangen. —- Weinige dagen geleden kwam zy by my, juist terwyl ik bezig was met het overfchryven van myn deerlyk gefcheurd treurfpel; ik gaf haar een kort berigt van myne tegenfpoed, want ik maak 'er geen geheim van, dat ik aleen van het fchryven moet leeven.

Na dat ik haar dit berigt had, zeide my de

goe.

Sluiten