Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 133 )

Ps. Ik voeg by dezen een banknoot van honderd pond, welke ik u ernstig verzoek van my aan

te nemen: Het grieft my tot in de ziel,

dat gy thans in onaangenaamheden zyt gewikkeld. Ach 1 laat uw vriend de vriend

van uw hart uw toekomend leeven gelukkig maaken, voor zoo verre liefde en rykdom zulks vermogen/"

Ach, Lucia, gevoelt gy geen afgryzen van dien fnoodenSuffer! —Ik zie riu van achteren dui * delyk den gefmeedden aanflag tegen my» —— en dan durft hy nog te zeggen, dat myne „ onaangename omftandigheden hem tot in de ziel grieven/" — O Snoodaart —O Snoodaart/ — Ja, ik twyffel 'er nu geen oogenblik aan, of hy zelf heeft het ontwerp gemaakt om my door den bewusten diefftal in moeilykheden te brengen

en daar mede zyn voordeel te doen. Doch

ïk haast my om op zyne fchandelyke voorfla= gen beflisfend te antwoorden.

Myn brief is als volgt. „ Mylord,

Myne verbaasdheid over uwen eerloozen brief, en de fchandelyke voorftellen daarin vervat, wa$ niet minder, dan de verachting en I 3 hei

Sluiten