Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ï37 )

Erolyk maaken! — Hoor eens, wat my out» moette.

Zoo als ik de deur uit frappe, om de ftraar, op te gaan, met het pak onder myn arm, kwam 4e brief befleller, vroeg aan my, of Juffer Beitpn daar woonde, en gaf my een brief over. p—t Tot groot gelijk voor my, die geen duit

*n de waereld had ? was hy gefrankeerd. .

Denk eens, hoe blyde ik was, toen ik den naam za£ van mynen waardigen vriend Barlow! - Ik vloog naar myn kamer te rug om den briefte lezen: doch myne groote verbaasdheid kunt gy niet bezeffen, voor dat gy hem zelve

leest. Ik zal hem u daarom mede dee»

Jen,

„ Pensgelly, Cornwalk Lieve Juffer Belton ! Uw minzame brief zou, onder de opregtfte dankbetuigingen, reeds beantwoord zyn, ware het niet, dat my de jicht in myne regte hand

zulks belet had? nu hoop ik, dat de

goede tyding, die ik i| heb mede te deelen, de bekommering eenjgermate vergoeden zal, welke myn ftilzwygen, naar ik vrees, uveroorzaakt beeft. Laat uwe verwydering van Welvood-Abtdy u geenszins fmarten, myn lieve * 5 kinds

Sluiten