Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14* )

«en kus, met meer tederheid mogelyk, dan de helft der mannen in gantfch Engeland, na dertig jaaren getrouwd te zyn, zou gedaan hebben , — ?> Ach, myn' waardfte, watfcheeltu?

« gy fchreit! Zyt gy onpaslyk?"

„ Neen zeker niet, gaf zy ten antwoord, 11 maar de trekken, de ftem, de houding van deze Jonge Juffer gelyken zoo zeer naar die van onze lieve Harri'êt, die, als het den Hemel behaagd had haar in *t leeven te fpaaren, omtrend van den zelfden ouderdom zou geweest zyn. „ Vergeef het my, lieve Juffer, Ctot my) dat ik nog eenige traanen wy* de aan de nagedagtenis myner lieve dochter."

De Heer Darby verzekerde, dat ik zoo

ilerk naar haar geleek, dat het hein by het eerfte aanzien reeds getroffen had.

Ik werd vervolgens in een fraaie kamer gebragt, daar ik eene aangename nacht-rust genoot. —Deze waardige luiden verzogten my venders, by hun te blyven, tot dat zy een goed logement voor my konden vinden. Ik nam dit hun vriendelyk verzoek aan, en gelukkig befchikten zy my een in alle opzigten zeer gefchikt verblyf naast hun huis, welk my by uitneemendheid gevalt.

Ka De

Sluiten