Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 1.59 )

$e Heef Darby is dees morgen by Lordi?.,-=> geweest, om van hem myn treurfpel, en de ove« rige ftukken, die hy van my had., te rug t@

vraagen. • Als het u niet verveelt, zal ik

u het beloop djer vifite mede deelen. Zoo ja; fta dit gedeelte van myn brief dan Hechts over \ doch ik twyffel niet, of gy zult wel begeerig zyn om dit te weten*

Terwyl de Heer Darby een voornaam Advokaat is, en reeds meer zaken voor dezen edelman aan de hand heeft gehad, werd hy gemaklyk tot zyne tegenwoordigheid toegelaten. Zyne. Lordfchap ontving hem zeer beleefd, weinig gedagte hebbende, dat juist myne zaak de reden zy= nerkomst zyn zou. — Zie hier het gefprek, my door den Heer Darby zelf mede gedeeld. Lord B— „ Ik denk, myn Heer Darby, dat gy weder over die oude zaak komt fpreken. — Wel, is uw cliënt nu geneigd, om die landeryen te koopen, daar hy zoo lang over geaarzeld heeft?"

De Heer Darby. „ Het oogmerk van myn komst, Mylord,- is in geenen deele, om metu over landeryen te fpreken. Ik heb geheel iets

anders met 'u te verhandelen; Ik kom

voor een lief aartig meisje! ■ doch gy behoef!

Sluiten