Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C W )

ven, helaas! in eene zeer bedorven eeuw!" —1 Ach , Lucia, welk een fnoode veinsaart! De Heer Darby. „ Nu, Mylord, het is uie naam van deze jonge Juffer, dat ili by u kom, om een treurfpel en andere poëtifche Hukken, van haar maakfel, die ik meen dat onder u be* rusten, te rug te eifchen.*'

Lord B al Stamerende. „ Ja, ja ik

bedenk my al Ja, ik herrinnermy zoo iets

vaneen van een jong meisje, dat dien naam

heeft. -— Ja, zy is my komen raadpleegen, hoe zy op de vQordeeligfte wyze daar zou

kunnen afraaken: maarzulkeen flegtwerk

zal nimmer aftrek hebben. Daar, daar

hebt ge al de prullen by malkander. Aïs

ze npg eenige dagen langer gewacht had met die te laten af haaien, dan zou ik ze aan myn dienst-boden gegeven hebben, om'er het vuur in de keuken mede aan te itooken." De Heer Darby. „ Ik meen verftaan te hebben» Mylord, dat uwe Lordfchap deze Hukken zeer geprezen heeft, —;—r* Dpchdeze deugdzame Juffer, Mylord, behoeft zich thands niet meer aan uwe goedkeuring of verachting te Hooien. — ly hpeft onlangs aanzienlyke fommen gelds ge-'

kre-

Sluiten