Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 153)

kregen, en behoeft dus niet langer om den broode te fchryven."

lord B .. „ Van haar of hare onhandigheden weet ik niets, en ik bemoei 'er my ook

niet mede. Ik heb haar een keer of

twee gezien. Zy kwam my vreeslyk trosch

voor op haar geleerdheid. Zy verftond een

weinigje — Ja, een weinigje Latyn en Grieksch, — en is verbaazend grootsch op die geringe kennis. —r? Zeker fchryver van veel verdienste heeft haar by my gerecommandeerd." De Heer Darby, hem in de reden vallende, „zeker fchryver, zegt ge, Mylord! Ik dagt

dat zekere Jufvrouw Peers haar, op uw eigen begeerte, het eerst by uwe Lordfchap bragt.Doch ik zal waarfchynlyk dan verkeerd onderricht wezen, fchoon ik uwe Lordfchap verzekeren kan, datzy een vrouwsperfoon van een

zeer eerloos karakter is; dit, Mylord, is

my byeigen onderzoek gebleken : maar

terwyl uwe Lordfchap zegt, reeds overlang alle zondige vermaaken te hebben vaarwel gezegd en u tot een toekomend leeven voor te bereiden , zult gy het best weten, of zy u daarin helpt, of niet,"

Lord B , „ Dat is genoeg gezegd , myn K 5 ' Heer

Sluiten