Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 166 )

pefmet gejegen. Eindelyk, door myne on*

deugende leevenswyze uitgeteerd, ben ik hier

naar toe gegaan ik wil u de waarheid zeg-

gen om op eenmaal een einde te maaken van alle myne ellenden en was op.

het punt, om my in dezen vyver > —"

Ik, haar in de reden vallende. „ Houd op,

houd op, Caroline 1 bid den Hemel, dat

hy u genadi^lyk behoede , om zulk eene misdaad in tegenwoordigheid van uwen Schepper te pleegen

%S, „ Bidden./ ~ Ach! — myn hart is

niet meer in ftaat om te bidden! Wanhoop — uiterfte wanhoop beheerscht my geheel en al. O myn Vader! ik heb hem van.

't leeven beroofd. —. Ja ja —- myne ondeugd heeft hem in het graf doen daalen." Een vloed van traanen belette haar, meer

tefpreeken Denk eens, Lucia, hoe gewei-

dig my dit alles aandeed. m Myn hart bloedde zoo zeer was het zelve gegriefd.. Ik

gaf haar de vyf guinies, die ik by my had, en zeide, „neem dezen aan, en doe uw best, •m op eene eerlyke wyze aan de kost te komen."

Me?,

Sluiten