Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 187)

vier Jaaren heb ik door Bath enFunhridgehem

en wéér gezworven; en ik moet u rond-

Vit bekennen, de fpeel-tafels waren myne él

nige tdevlucht : verfcheide misftappen

heb ik, 'k wil het niet ontveinzen, begaan,

maar geene hoofd misdaad ; • alleen ben ik

tot myn ongeluk overiaaden met fchulden

iets meer dan drie duizend pond en ik

moet ze betaalen, of een piftool zal een einde van myne rampfpoed maaken."

Ach, Vriendin, denk eens, wat ik geduurende dit fchriklyk verhaal lyden moest! — Hoe waarachtig, dagt ik by my zelve, was het zeggen van Jufvrouw Powell

Nu begon hy my met de aandoenlyklte bewoordingen om vergeving te fmeeken van de kleene liefdes-list, zoo als hy het noemde, die

hy gebruikt had: hy beklaagde zich over

zyne bedrevene fouten; verklaarde, dat

hy 'er een affchrik van gevoelde, en wilde plegtig zweeren, dat hy zich geheel zou ver* beteren. —— Kortom, niets werd door hem onbeproefd gelaten, om myn gevoelig medelyden gaande te maaken. Hy knielde, fchreïde, fmeekte, en zwoer zich zelf den dood, zoo l:k hem niet oogenbliklyk vergeving fchonk.

Wat

Sluiten