Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 20>)

Ik9 met zekere deftigheid op een fi'oei'gaande zittek „ Gewoond by! — befcherming! — Myn Heer, gy vergist u, ik ben de vrouw van den Heer Benftn:4 Hy. ja, ik weet bet wei, myn lieve kincJ, men gebruikt dien titel wel eens by dergelyke

gelegenheden, doch voor my behoeft

gy dat niet te doen.'*

Ik. Wat wilt gy daar meede zeggen, myn goede Heer? ^ Ik ben in de abtdy-kerk te

Bath wettig getrouwd; —— het bewys daarvan heb ik ter dezer uur nog in myn zak." Hy. Dan vraagikiiverfchooning, Madam!-

hu, dan wenscfi ik u ook geluk. . Gy hebt

èen geboren edelman getrouwd, een man van

éene uitmuntende opvoeding. Hy heeft

een zeer goed hart ^~ hy ïs aan' geene ondeugd overgegeven , eenige kleine zwakheden uitgezonderd, zoo als zyne liefde toeliet fpel, zyne genegenheid voor de meisjes, en dergelyfcen : doch dit. zyn ook maar kleine zwakheden; yoor het overige is hy een deugdzaam man — Ja* al zeer deugdzaam." Goede God! dagt ik by my zelve, welk eene

eeuwbeleeven wy ! daardegruuwzaam-

fte ondeugden de zagte bénaaming van kleine

zwakheden dragen/ Ik geloof waarlyk, dat

O seri

Sluiten