Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het opgeven van kleine byzonderheden, en gy geeft 'er reden van. Gy merkt zeer wel aan, dat, gelyk een portraitzyneongemeene naauwkeurigheid aan de kleene, bykans onmerkbare, trekken van het penfeel verfcbuldigd is, zoo ook de egte gevoelens en hetwezenlyke karakter van hem, diefchryft, best gekend worden uit eene naauwkeurige befchryving van die gewoone voorvallen des leevens, by welken de geheime werkingen en de gevoeligheid van het menschlyk han by iedere voorkomende beproeving het meeste zichtbaar zyn. Wel aan ,

ik zal aan dezjï uwe aanmerking alzins trachten te voldoen.

Myne gezondheid, daar gy my zoo minzaam naar vraagt, moet ik u met droefheid zeggen, dat door myn in huis zitten en onvermoeid fchryven grootelyks gekrenkt is. — Geen ander onderhoud, helaas 1 dan myn pen hebbende, ben ik bykans blind, terwyl ik, zoodra myn lieve zuigeling flaapt, geen oogenblik kan laaten voorby flippen, zonder aan eene vertaaling te werken, voor welke ik by myn Boekverkooper

een gering loon bedongen heb. Door het on-

ophoudelyk zitten fchryven heb ik een pyn in de borst en in de maag gekregen, die ik vrees O 3 dag

Sluiten