Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 233 5

we», van myne vrienden vervoerd. —« Ach t

ik ben geheel bedorven! In eeuwigheid

wil ik hem niec wederzien! ■■ 111 1 Ik zou u sog alles kunnen verhaalen, Madam, op wat wyze ik helaas.' zoo verre ben afgedwaald.'*

„ Vertel my niets meer hier van," hernam ik, terwyl ik haar van den grond hief; ——? „ ik wil van dit rampzalig voorval liefst niets meer weten. —— Zeg my alleen, hebt gy nog ouders, en waar woonen zy ? " Na dat zy my geantwoord had, dat haar Vader een aanzienlyk landman was, bragt ik haar den misflag nogmaals ernftig, doch tevens minzaam, onder 't oog, en deelde haar gulhartig mynen raad mede, hoe zy zich voortaan behoorde te gedragen. „ Daar ," zeide ik vervolgens , „ daar zyn twee guinies —- deze fora is overvloedig genoeg, om u by uwe vrienden te brengen, die ongetwyfTeld zeer bedroefd zullen zyn, dn gy hen verlaten hebt. Als

ik naar huis ga, zal ik u mede nemen, en u in de herberg brengen, daar de postkoets afrydt, en dan kunt gy morgen avond by uwe

ouders te rug [wezen." Het lieve meisje,

welk de onnozelheid zelve is, bedankte my

Sluiten