Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

floot zeer wel gemoed. Ik verhaalde hem, hoe ik voor het onnozel meisje gezorgd had. — Ik zal u de loffpraken niet melden, die hy my daarover gaf: alleen zeg ik u, dat hy my plegtig verzekerde, voortaan deugdzaam te zullen

wezen. Maar, Lucia, durf ik hem wel

op zyn woord gelooven ? Heeft een overgegeven ligtmis zich niet eene heblykheid van

ondeugd eigen gemaakt? • is 'er in zyn

gedrag wel iets, dat een genoegzamen grond

van vertrouwen oplevert? 'T is waar,

myn echtgenoot heeft zich in deze laatfte veertien dagen (want reeds zoo lang geleden is het bovenftaande gebeurd) zeer gefchikt gedragen, en my meer uiterlyke genegenheid bewezen: maar helaas! myn' waardfte, de ondeugd kan en moet dikwyls de deugd bewonderen, maar kan haar nimmer liefhebben, noch zich langen tyd aan haar verbinden: zy ziet in de deugd hare eigen atTchuuwlykheid, en tracht haar derhalven te ontwyken, om hare vorige \ vermaaken weder ongeftoord te genieten.

Zaturdag.

Eer ik dezen zoo langen brief fluit, moetik

a neg melden, dat ik gister zeer gevoelig ben

aas

Sluiten