Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIER.EN DERTIGSTE BRIEÈ.

JFLEÈT PïtïSON.

Waardfte Vriendin ï

J^gt maanden o welk een fchriklyke tus-

fchentyd! zyn 'er zedert mynen laat-

ften brief aan u verlopen. . Een reeks van

droevige voorvallen beeft uwe rampzalige Fanny naar de ellendige fchuilplaats eener gevangenis gevoerd, uit welke deze is gedagte» kend. ■ t>e fnoode echtgenoot, aan wien ik my zo onbedachtzaam verbonden heb, heeft eindelyk, nu een maand of zés geleden, getoond , dat hy een doortrapte fchurk is. » Nadat hy my van alles beroofd heeft, is hy naar Frankryk gevlucht, met eene vrouw van één zyner ondeugende vrienden, die insgelyks

door haar man verlaten was, en doet my

daardoor alle de yslykheden eener gevangenis ondergaan. "'" " En ware dit nog allesl ——

maai

Sluiten