Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m W. FOLKERSMA, GENEES-

dienftig dat men eenige maagmiddelen, als de caU mus , citroen, fchil en kaneel , onder haar vermenge: zyn zy niet voldoende, men kieze anderen uit de Apotheek.

De Vallende Ziekte (Epilepfta) is van eene gevaarlyke en meestal onherftelbaare natuur, van onderfcheidene oorzaaken afhangende; zy is eene ziekte, die den lyder overvallende, hem zeer haastig om ver doet werpen, met verlies van in- en uitwendige zintuigen, verzeld met hevige kramptrekkingen, het trekken van de duimen in de handen en het fchuim op den mond. Zy valt of den lyder zeer haastig aan , of zy geeft eenig voorgevoel vooraf, zy is kort of langduurende, zy is haastig of langzaam wederkoomende.

Zy is eene allerverfchrikkelykfte en gevaarlyke ziekte, en word zelden geneezen, ten minften de overgeërfde, en die tot <over de jaaren van huwbaarheid geduurd heeft.

Men vindt weinige middelen in de kelder en keuken tot herftelling van deeze ziekte. Ik zal kortelyk aanftippen, welke ik by ondervinding heb: geroepen zynde by zodaanigen, rukke ik de duimen zeer fchielyk uit de handen,en hoewel zulks van anderen word tegengefprooken ,heb ik 'er my dikwyls zeer wel by bevonden; tragt op eene behendige wyze de tanden, die ze zeer fterk op den anderen houden, van den anderen te krygen, en 'er een ftukje hout of wat opgerold linnen tusfchen

te

i ■

Sluiten