Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X$ «ISCHIEDENISSEN DES,

uit s'Hafê verfïaan hebbende, dat Zyne Hoogheid gezind was^ deeze Stad in 't byzonder met raad en daad by te ftaan, en te helpen verdeedigen, gaven hem by eenen beleefden Btief een omitandig- berigt van den ftaat en gefteldheid der Stad, als ook, dat zy vertrouwden op zyne hulp en byftand, dien zy in veele zaaken betuigden nodig te hebben, verzoekende tevens, dat hy de Stad met zyne tegenwoordigheid geliefde te vereeren , met verzekering, dat hy alhier zou vinden harten, die hunnen roem fielden, in ouveranderlyk te zyn, Zyner Hoogheids ootmoedige Dienaars. —- Met deezen Brief werd de Burgemeester Henrik Hoojt aan den Prins gezonden, met last, om hem de waare gefteldheid der Stad nog nader mondeling onder het oog te brengen. En waare het nodig, hem nog hooger gezag te doen opdra agen.

Z. De onvergenoegdheid tegen de Regeeriug bleef dan echter?

V. Di$

Sluiten