Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 CESCI4IEDSNT.SSEN DES.

in de Nederlanden ondernemen konden. «— Ook fchryft men het aan de bewerking der Zzveeden toe, dat zy van alle verdere belegeringen afzagen. « Om in Holland te

dringen, werden Zy door het water, dit alörnme op het Land ftond, verhinderd, fL-hoon zy, door allerhande middelen,hoewel vergeefsch,hetzelve poogden af te tappen.— In de maand van Juny zogten de Franfcben, die te Muiierberg lagen,te vergeefsch Muidst te bemagtigen, zelfs werden zy door de Amfteldammers genoodzaakt, Muiderbtrg te

verlaaten. De Prins van Conde, met

een groot gedeelte van *t Leger Utrecht verlaaten hebbende, bediende zig de Prins van Oranje van deeze gelegenheid, eerst met den Vyand te verfchalken, als of hy het op Bommel gemunt had, doch zyn oogmerk was eigenlyk, het beleg te liaan voor Naarden, zo als ook gefchiedde op den zesden van de maand September, en zes dagen daarna werd de Stad by Verdrag aan Zyne Hoogheid overgegeven , fchoon men, geduurende di; fetleg, het Land in lir. «root/ie gevaaT hield

Sluiten