Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERE2NIGDS NEBERi ANDEINT. <f5

verblyf aldaar begaf hy zig na Rrm/èl ^ en van daar na Schotland alwasr hy een geruimen tyd verbleef. De Heer van leeuwen van Leiden was inmiddels door de Stanen na Engeland gezonden, om. zo mooglvk, de gefchillen 'tusfchen den Koning en het Parlement te beflisfen, fchoon men meent, dat hy, tevens van den Prins, heimeren Iast had, om onder de band te arbeiden tot de uitfluiting des Hertogs van Jo,k. rn de opvolging op den Troon. Hier re ,ande

. werd door die van Vriesland kwalyk gekomen , dat de algemecne Stagen, buiten huri voorweten , den Prins van Oranje gemagtigd hadden, om eenig Krygsvalk, dut ter hunner betaaling ftond, uit den Dienst te ontflaan ; zy beweerden, dat ieder Gewest de Oppermagt over het Krygsvolk had; waartegen de algemeene Staaten zig in een vry uitgebreid antwoord verzetten , waarmede Vriesland zW ester niet volden hield; hoewel men van den anderen kant ook raadzaamst oordeelde,

de zaak met verder voort te zetten !

Geduurende deeze twisten bedoot de Prinfrs

Sluiten