Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Ao. IÖSo.) vereenigde nederlanden. <5>

digend Verbond, als van een ander ter bevestiging van de Nieuwmeegfcbe Vrede» ' jfoaiinige Gewasten werden door hem overgehaald , doch Holland oordeelde , in dit Tydflip, noch met Frankryk noen met Eugeland te moeten fluiten, maar met beiden in Vriendfchap te moeten blyven, waar toe dm ook by alle de Gewesten beflooten werd. - Minder moeite kostte het den Koning van Frankryk, om het onftandva»iig Engeland ia zyne belangen over te haaien , en hy begon allengs klaarer te toonen, dit hy niet voorneemens was, de Vrede lang te doen duuren. Uy deed verfciieidea eisfehen welke, volgends de Iaastgefloor.cn Vrede, niet konden worden ingewilligd, zo dat de Staaten genoodzaakt wierden , zig door nieuw» Verbonden daar tegen te wapenen. ......

Spanje en Brandenburg werden door Frankryk in engtens gebragt, waar uit zy zig bezwaariyk wisten te redden. —,..„-, OndertusfcSien gelukte het den Staaten, ten voor-

dcele

Sluiten