Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1% GESCHIEDENISSEN DER.

te zoeken, kan men rekenen de fhp, weide Koiang deed omtrent zekeren Framchman, die zig zedert eenige Ja^ren te Am fielden had nedergezet, onder den naam* van St. Paul, en die ook daar zyn Ourgcrregt had verkreegen. In het begin van de maand December i63i. kwamen negen Dragonders met eenen Luitenant uit de bezstting van ïperen derwaards, met last, om deezen Perfoon heimelyk te ligten en naa Franhyk te voeren. Deeze Luitenant en zyne by hebbende manfehap werden te Rotterdam gevat, naa den Haag geveerd , en voor het Hof te regt gefield. —»— IfAvaux deed teiftond zyn best, om hen te doen ontflaan, niet Ichroomende, om openlyk in een gefchrift aan de algemeene Staaten te zeggen, dat zy gekomen waren, om s'Konings last en bevelen ten uitvoer te brengen, en dus vorderde hy, dat zy op vryë voeten wier • den gefield.

Z. Die groote Staatsman wist immers wel, dat zyn Meefter bier te Land geene bevelen kon geven, veelmin order, om die ten uitvoer

Sluiten