Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124. GESCHIEDENISSEN DER.

Heeren van Owwerkerk en Zuilef.eln velgden hem. Het Bootsvolk .zelf fchroomde voor den togt met de Sloep, doch de Koning was 'er op gefteld. - 't Was twee uuren „ademiddag, dat Zyne Majefteit uit het Jagt trad, gevolgd van twee andere Sloepen, omtrent agt of negen uuren des avonds, beuoot men, op het gezigt van de vuurbaak van Goeree, de Sloepen aan den grond te zetten, doch door de donkerheid en mist kon mende «wal niet vinden. De Koning fprak den Bootsgezellen moed in, vraagende, of zy bevreesd vare», in zyn gezelfebap te ftervenï —De Stuurman Sim.« J*n,z»n HarteveldWg^ het eindelyk, uit de Sloep te flappen, en kwam, met vallen en opflaan te Goeree aan Land, daar hy, ten teeken zyner aankomst, een Musket liet affchieten en fterker deed vuüren. — Zyne Majefteit bleef echter den gantfehen nagt op het water, en werd, met zyn Gezelfchap, des morgens met Wagens van Boord gehaald. - Hy bragt drie uuren door in eene arme Visfchers Woning op het S<rand,en keerde, toen het weder bedaard

was,

Sluiten