Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 i. i GESCHIEDENIS SEK DER

de Duifche Vorsten geflooten , maakten geen ongunstig vooruitzigt. — De Veldtogt werd dit Jaar in Duitscbland geopend, daar hy voor de Bondgenooten niet voordeelig uitviel. Doch ik moet my alleen tot deezen Staat bepaalen. Hier werden Rbynberk en Gelder door de Pruisfen veroverd. Marlbourg bemagtigde Boa, en fiho-n de Franfcben zig meester maakten van Tongeren, moesten zy die Plaats echter weder verhaten, en toen werden ook hunne Liniën in Vlaanderen overweldigd, waar op een gevegt by Ekeren • voorviel , waarin beide de Partyën weinig voordeel behaalden. Te vergeefsch poogden de Bondgenooten den Vyand op nieuws tot eenen Veldflag te brengen. Dit niet doenlyk zynde, belegerden zy Hoei en Limburg, welke beide Piaatzen ook overmeesterd werdetl. -— Ter Zee verëcnigden zig de Engelfche en Staaifche Vlooten in 't begin van July, fteekende de Admiraal Recke en de Luitenant - Admiraal Almonde over naar de Kust van Pertugal, daar men voor eene on> qemepiftg der Franfcben bedugt was , en

lu er

Sluiten