Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v'A0. ircsO VERBExMODE NEDERLANDEN. i;o

byzonder weder in Wmimé', te Meuzvmegen, Dctsbl!rg en mg9mingan ft Z**W, byzonder de MiiMburg % ontftond ook eene geweldige beroerte, dewyl de oude Regenten geftadig de Gemeente tegen de nieuwe in \ harnas joegen. In ^ Mburg, zo als in gauisch Zeeland, werd de rust egter eerlang door het afkondigen eener algemeene Amnestie herfteld, doch in CeU

dsrland herleefde de onrust geftadig.

ln / V0,gende J«« iro5. werd 'er van weêmyden i„ Duitland en aan den rniet- Rhyn weinig verrigt, buiten het nemen en hernemen van eenige Steden. Het voornaamfte wa*, dat door de Bondgenooten «te Vyandlyke Liniën in BraBand verkragt werden Doch een|g ongcnoegen £

lenen Murlbereiir en de Staatfeho ±r

,, , • cu Qe ataatiehe Afgevaar*

dlgdtn tC V«** ««Be. de Gemeente in ««ge Steeden aan het morren, hier te ^fleldam liep een hoop Burgers naar 't Stadhuis, klagende, dat den Hertog geen ^zag genoeg gegeven wierd. - ZtutmLttmwt w edvliet werden gewonnen, doch-Dlae 11 ö daar*

Sluiten