Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en KEELM. uit KELDER en KÈUKEN. 889

zouden kunnen uitleggen. Een weinig aluin op de tong gelegd , ftremt niet alleen dat gedeelte der tong, 't welk onmiddelyk daardoor word aangedaan , maar verfpreid zig wel dra over derzelver geheele oppervlakte en die van den mond. Weinige droppelen van ftaal, in zeezout-zuur opgelost, floppen fchielyk neusbloeding en andere bloed* vloeijingen, ja veel fchielyker dan dat wy zouden kunnen vooronderflellen, dat dezelve in de masfa der vogten waren doorgedrongen. Wy kunnen dus dit niet anders begrypen , dan dat de zamentrekkende middelen door de fympathie, welke 'er tusfchen het geheele geftel der levende fpiervezelen plaats beeft, werken, en dat derzelver werktuiglyke werking op een deel, aan hec geheele geftel word medegedeeld. Daar 'er nu zulk eene fympathie tusfchen de maag en alle andere deelen des lighaams plaats heeft, kunnen wy de uitwerking derzelven op deeze wyze het gevoeglykfte bevatten.

De kenmerken der zamentrekkende middelen zyn de volgende. Zy hebben een wrangen en voor den mond zamentrekkenden fmaak. Wanneer men een aftrekfel van zamentrekkende dingen met een weinig groen- of yzer - vitriool mengt, maken zy daarmede inkt, welke zwarter is, naar mate de adftringerende kragt flerker is. Zy zyn allen, voor eo verre zy zamentrekkende zyn, zonder reuk, ten sy 'er andere kragten mede vermengd zyn.

Lil 3 Om-

Sluiten