Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enHEELM. uit KELDERen KEUKEN. 1015

Her fpiergeftel word in dezen ligt in beweging gebragt, door de geringfte prikkeling van uitwendige oorzaken, welke een onregelmatige werking van de zenuwkragt (energia nervofa) te weeg brengen. Hierom zien wy, dat vrouwen en kinderen veel ligter aan hebbelyke fpasmodifche zenuwziekten onderworpen zyn, dan mannen. Da ligtfte oorzaken, als koude, vrees, fchrik, grote blydfcbap, aandoening, welke op dezen geenen invloed hebben, zullen by geenen ftuipagtige beWegingen veroorzaken.

De ziekten, waarin zig deze toevallen vertonen, zyn vooral de opftygingen, de eigentlyk zo genoemde ftuipen, en vallende ziekte. De aamborftigheid, hartklopping, krampkolyken, en andere krampagtige toevallen meer, vooronderftellen meest altyd andere ftoffelyke oorzaken, en kunnen dus hier eigentlyk niet toe gebragt worden, hoewel dezelfde middelen ook in deze ziekten te ftade komen*

Omtrent de werking der krampftillende middelen moet ik nog aanmerken, dat, de natuur dezer ziekten duister zynde, de eigentlyke werking der geneesmiddelen niet gemaklyk kan begrepen worden. Intusfchen weten wy dit, dat alle de antifpasmodica genoegzaam een ftinkend fpeceryagtig beginfel hebben, 't welk egter van het prikkelende geheel en al verfcbiilend is.

Wat nu de byzondere geneesmiddelen betreft, de anodyna, vooral de opium en plant a rhoeadea, Ttt a fchy-

Sluiten