Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

los* E. J, T. a TIIUESSINK, GENEES-

heid der maag voortkomen. De Ouden hebben vooral deze plant als melkverwekkende befchouwd, en bergius pryst de venkel zeer fterk, wanneer de melk fchielyk uit de borlten verdwynt, en iaat alsdan een afkookfel van venkel met kervel in melk gebruiken. By purgeermiddelen gevoegd, neemt zy daarvan de krimping weg. De venkel.is, zo wel by oude als latere Scbryvers, onder de bloedzuiverende middelen geteld; een aanmerklyk voorbeeld van een fterke neusbloeding, door een fcherpte in het lighaam geboren, en door het eten van venkel genezen, ziet men in de Misc, Nat. Curiof. Een hardnekkige hemicrania wierd herfteld door het zaad als tabak gerookt. Uitwendig word de venkel voor een openend , verdryvend en oplosfend middel gehouden en in oogziekten, hardigheden, ontfteking der borften, enz. gebezigd.

Karwey. (Carum Carui. L.) Is volgens de gorter een inlandfche plant, langs den dyk tusr fchen Amfterdam en Muiden en ook in Friesland groeijende, zy word egter meer in de tuinen verbouwd. . De fmaak en reuk is geurig , fpeceryagtig, en niet onaangenaam bitter. Zy bevat een menigte wezentlyke olie, en is daarom een goed windbrekend en maagverfterkend middel, en word te regt by brood en in kaas gedaan als een aroma. By zommigen worden,behalven de algemeene reeds meermalen herhaalde kragten dezer klasfe , aan

de-

Sluiten