Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoöo E. J. T. A THUESSINK, GENEES-

lyk door enige fcherpte op den hals der blaas gevestigd , veroorzaakt word, purgantia bezigen mag. Eindelyk daar verfcheidene der purgantia van de fterkfte foort narcotica zyn , moeten zy in zommige gevallen dezelve werking doen als de vergiften.

Omtrent de manier van toedienen der purgantia moet ik aanmerken , dac dezelve zeer merkelyk verfchilt, naar mate van de byzondere middelen, die men daartoe bezigt. Wanneer men in gezonde fterke geftellen, ter wegneming van kwade en harde ftoffen,purgantia geeft, is hec best dezelve in een grote hoeveelheid waters opgelost, toe te dienen; dewyl ze dan in een geringere hoeveelheid werken , en het water als een diluercnd middel de werking van het purgans helpt. In zwakke ingewanden dient men de purgantia met zagte vèrfterkende , bitcere, of fpeceryagrige arczenyen ce verbinden, om door de groce hoeveelheid waters de fpiervezelen der ingewanden niet ce verflappen. In hec algemeen egcer moec men aanmerken, dac men altyd een volle gifc der purgantia moec geven ; dewyl niet de helft van hec geneesmiddel de helft der uicwerking of ftoelgangen zal te weeg brengen, die een volle gift zoude doen.

Laxeermiddelen.

Wy moeten de purgantia onderfcheiden, naar mate zy een verfchillende uitwerking op de inge-

wan-

Sluiten