Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiio E. J. T. a ÏHHBSSIXR? GENEES-

zeer fyn gliufterecd zacd. Wat hier ook van zy, de proeven van een Heer de haen tooen het nut der uva vrft in deze zkk:e , ea aihoewel in de meeste gevallen ce fteen niet gefmoktn of verminderd was, wierd hy egter zonder het minile ongemak gedragen. Zoude men by gebrek van de uva urft, of andere geneesmiddeu-n, hier den koortsbast , als een uitnemend adfiringera, niet met voordeel kunnen aanprvzen'?

Wat de fteenbrekende middelen zelve betreft, 'er zyn zedert onheuglyke tyden veeie geheimen hier tegen aangeprezen, welke te regt onder^ogc en wacrelckundig gemaakt, veel van hunnen roem verloren hebben.

Den grond van alle deze middelen maakten de zeep, htt kaikwacer, of potasch uit.

De witte zeep , welke grotendeels bet middel van Mif. stephens, in het jaar 1739 door het Parlement van Eng=land gc-kogt en waereldkundig gemaakt, uitmaakt, is vooral door de Heer de haen onderzogt en aangeprezen; zyne proeven bevestigen, dat dikwyls de toevallen des fteens daardoor verdreven, zand en ftcenbrokjes geloosd, en ten minften de tceiland des lyders drsaglyker gemaakt word. Dan in veele lyders voldeed dit middel geenzints, en deed integendeel vtel febade aan het lighaam , door de vogten te veel te verdunnen, de fpysvertering te verzwakken , en het geilel zodanig ce bedeiven , dat naderhand de

kunst-

Sluiten