Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1111

kunstbewerking niet gefchieden konde. De Heer Profts lor whytt te Edinburgh , gaf in 't j.iar 1743 in de Medical Esfhys een Verhandeling over het nut der zeep en des kalkwaters in het geneezen des fteens, waarin hy deze middelen ongemeen fterk aan pryst.

Naderhand heefc men de potasch met die oogmerk gebruikc , en veele gecuigenisfen zyn voor en tegen dit middel in de gedenkfehrifcen der Geneesheeren te vinden. Alle hedendaagfche Arczen komen egter genoegzaam overeen , dac zy maar zeer zeldzaam eenigen diensc doec, maar zeer dikwyls veel nadeel aan hec geftel zelve toebrengt. Intusfchen kan men niet lochenen, dac hec vaste loogzouc van veel diensc in graveel kan zyn, dac heczelve de pynen verzagc, en een menigte zand door de blaas aiVoerr. —De pillen vaa lek> kerkers, welke in Nederland thans zeer in gebruik zyn, en gezegd worden wezentlyken dien.: te doen, fchynen ook uic zeep en gebrande fchelpen te beftaaa; en hieruit kan men derzelver kragten afnemen.

Uic hec geen wy nu van alle deze middelen gezegd hebben, blykt het, dat'er geen jpecijiek middel tegen den fteen gevonden word, en dac dus tot een zekere en grondige geneezing de eenige weg overfchiet, om zig daarvan door de kunstbewerking der fteenfnyding te bevryden. In een gezond en fterk lighaam kan men gedurende eeniB bbb 2 gen

Sluiten