Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 11*9

Jong - ontfteekingen, keel - ontfteekingen, mazelen en roodvonk hebben ziek gelegen, en welke meestal geene , en zommigen flechts zeer weinige middelen uic de Apotheek gebruikt hebben, is zeer aanmerkelyk: en had ik kunnen voorzien, dat eene naauwkeurige aanteekening hier van my immer zou te ftade gekomen zyn , ik zou nu in ftaat geweest zyn, een gantfche reeks van zoodanige gevallen te leveren.

Zie ik wal, dan is de geheele of gedeeltelyke oplosfing der Vraage alleen op wel genoomene Proeven gegrond. By de befchouwing toch kan men de geneesmiddelen in een gegeeven ziekte wel tot zeer weinige reduceeren: maar het komt 'er allermeest op aan , of men , in 'c geval van bekrompenheid of wezenlyk gebrek zynde, zich dan mee die weinige zou weeten ce redden.

Hec is mooglyk, dat men, geduurende den tyd, welke ter beantwoording van het Vraagftuk is bepaald geworden , zoo gelukkig geweest is, om een genoegzaam aantal bevestigende Proeven te kunnen neemen. Ik ben niet in dat geval geweest, ter oorzaake der zeer weinige ziekten, die wy onder ons, geduurende al dien tyd, gehad hebben. Ik kan alleenlyk die Proeven opgeeven, welke ik na de bekendwording des Vraagftuks, opzettelyk, zoo binnen als buiten het meergemelde Godshuis, heb kunnen neemer.

Cccc 3 EER-

Sluiten