Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* HEELM. uit KELDER m KEUKEN. n57 Roomfche-kamillen en faffraan, waarby honing en azyn gevoegd werd. Ook hier mede Haagde * deezen dag niet , wyl zy even droog van huid bleef en over benaauwdheid klaagde.

üi dag daar aan de tong zuiver vindende, en de gemaakte indicatie om het zweet te bevorderen, naar myn inzien, moetende volgen hervatte ik de proef met het laatstgenoemde middel , en had het genoegen haar den volgenden morgen m een algemeen verligtend zweet te vinden.

Ik belastte dat men zorgvuldig op dezelfde wyze zoude voortgaan, en niets veranderen. Zy vroeg om voedfel, en daarop liet ik bier en brood gereed maaken, waar by, in plaats van zuiker of fyroop, conferf van vlier gemengd werd, t welk haar zeer beviel.

Ik hield haar eenige dagen in dien ftaat van zweeten, veranderende volftrekt niets, ten eindezek-r te zyn van de vereenigde vermogens deezer eenvouwige middelen. Tot myn groot genoegen zag ik, dat al het gedreigde kwaad geheel en al verdween, derwyze, dat zy na agt dagen dus te bed gelegen te hebben, vervolgens daaglyks verbed wierd, en wyders van dag tot dag een halfuur begon op te zitten, altoos meteen fchoudermantel wel gedekt zynde.

Men begrypt ligtelyk, dat ik, na het verloo pen der agt dagen, het meergemelde geneesmiddel niet meer noodig hebbende, het gebruik daar van XLÜ. dbeu Eeee ™-

Sluiten