Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x VOORBERICHT.

By dc menigte van Leerboeken, die onder ons van tyd tot tyd ten diende der Jeugd aan 't licht zyn gekomen, zou het bykans nodig zyn, eene verfehooriing voor deeze vertaahng te vraagen; dan, zoo min ik ook zommige van deèze Ondervvyzingen in de Chrjstelykc Leer haare waarde betwisten wil, waaronder ik inzonderheid, tclle het alom bekende en geachte Werkje van den fchrandcren, opgeklaarden en nu vereeuwigden Deiman, 't wélk als een Uittrekzel uit een grooter Werk is ui toekom en'onder den Tijtel; Korte ScJftèU of Uïtirekzel uit de KrJechctifche Arnleiding tot de kennis der Christeiyhe Leere , in de Ondcry/yzing der Menfchen tot Gelukzaiiglttid; zo moet ik evenwel aan dit door rny vertaald Werkje cc voorkeur geeven, en twyfiele in 't geheel niet, of kundige Lcezers zuilen dit Onderwys allezins voortref! yk en in hetzelve melige fchoonc zaaken vinden, die men in andere Boekjes te vergechsch zoeken zou, 't geen voor my aanmoediging genoeg was, om het mynen Landgenooten in hunne Moedertaal arm te bieden. Voor li overige is de Naam van den vei dien del yken Schryvcr te zeer bekend, dan dat liet nodig zou zy;i, om dit Leerboekje door verdere Loflpraaken aan te prvzen.

Of-

Sluiten