Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOQR.BER.ICHT. xf

OfTchoon de Anthcnr hetzelve niet in Vraagen en Antwoorden, maar* flechrs in Stellingen heeft uitzege even, heb ik echter de Nederduitfciw Vortaalino; in Vraagen en Antwoorden gebragt, '\wl ik oordeelde, dat men in ^deeze'Landen aan zulke Vraagboeken toch altoos gewoon was en dezerve alsdan eenen beteren aftrek hebben zou, alhoewel ik anders bekennen moet, dat een Leerboek j. hetwelk de waarheden van den Godsdienst in Stellingen voor/iraagt, voor de Leerlingen in meer dan dén opzicht nuttiger is, dan eén zogenoemd Vraagboek: ik heb mv tot dat "einde bediend van de Vraagen, welke in de' Uoogduitfchc Uitgaave onder de Paragraphen geplaatst zyn, en ook wel eens, wanneer het zich -doen liet,* van twee Yraaffcn êéne ^ of van éóne fmfe twee gemaakt, alhoewel dir maar zeer zelden geichied is; ook heb ik de Aaninerkiugen vraageuderwyze vertaald.

Het Locaale heb ik of geheel laatcn, of daarvoor iets anders, herreen hier te Lande gcbrnikclyk is , W plaats gefield; zie hiervan een voorbeeld " op BJadz u6. Vr. 339 vergl. met de Jioogd: Uitgaave, Pag. 95. J; nI(

Wat de Schriftuurplaatzen betreft, ZO heb ik my daaromtrent nav het ■ oor-

fprpng-

Sluiten