Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bjbelsch Onderwys van Jezus Christus. 31

Éere Gods des Vaders, Philipp. 1L vs. o-u en van hem verordineerd een Rechter der Lel vendigen en der Dooden. Hand. X. vs. ±2 2 Cor. V. vs. 10. 4

vr. 104. Waartoe zyn ons deeze Ondenvvzitïgen omtrent de hooge waarde van ïezus met gegeeven? en waartoe-zyn ze ons 0/ gegeeven?

, Antw. Niet daartoe, om ons de //Wy** gejleldhetd van zyne /Vr/^/z te verklaaren maar om ons te leeren, wat hy in zyne vereemging met God voor om «/hoe zeer wy hem de■ mmgfle vertering fchuldig , en hoe tok wy verplicht zyn, om zyne ultMaaken vast te geiooven, zjne voorfchriften en zyn Poorbeeld getrouw opvolgen, en zyne m-fW2? om ons danftaar ^ W^.

j0v;5' !svr"38-, PhiIipp-7/-vs- 5- 8-11.

vr. io$. Waartoe kwzmjezusin de Waereld?

Antw. Hy kwam volgends zyne en zyner Apoftelen Leer in de Waereld, om de menlenen van Onweetendheid, Bygeloof, Zonde en haare verderflyke gevolgen te bevry- * den, nen tot hunne waare Gelukzaligheid bekwaam te maaken en hen daar van te verzekeren. Joh ///. vs. 16. Luc. XIX. vs. 10. 1 Tim. L vs. 15.

Vr. ioó\ wordt hy daarom genoemd?

Antw. of Heiland, Zaligmaaker en

Verlosfer Matth. ƒ. Vs, 21. Hoofdd. XX vs. 2V. Hertog of Leidsman tot Zaligheid ^ n /* IOr\ Aanvangyr en Voleinder onzes Qeloofs Hebr. XII. vs. 2.

vr. ,o7 n?at gebeurde me; jezu d

hy dit werk van God kon ter uitvoer brengen t

Antw.

Sluiten