Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46" Van de Chriftelyke Gezindheden, enz.

kingen ontgingen) zo zyt gy toch, God, altyd dè Troost myns Harten, en myn Deel.

Vr. 155. Hoe zullen wy hem beminnen?

Antw. Wyl niemand in dien zin goed is, als de eenige God, zo zullen wy hem ho-% ven of meer dan alles beminnen. Matth., XXII. vs. 37. Gy zult God, enz. 1 Joh. IV. vs. 16. Hoofdd. II. vs. 15, i6~.

Vr. 156. Hoe - leeren wy God boven alles beminnen ?

Antw. Wanneer wy ons eene levendige kennis zyner , ons verblydende Eigenfchappen, verwerven en by ons onderhouden,, en ons aan de groote bewyzen zyner Liefde naarling herinneren, die hy inzonderheid door Chriftus geopenbaard heeft. Pf. XVIII. vs. 2. 3. Hartlyk lief — Rots (fterkte, dat is, Befchermer ) — Hoorn myns Hei Is [myn magtige Redder] en myne befchutting. Joh. #7. vs. 16. 1 Joh. IV. vs. 8,9, 19.

Vr. 157. Hoe bewyzen wy, dat wy God meer dan alles-beminnen? Antw. Wy bewyzen dit 1.] wanneer het voor ons eene vreugde is , dikwyis aait hem te denken en de Waereld als zyn werk te befchouwen, Pf. LX///, vs. 6. 7.; 2.] wanneer wy gewillig en zorgvuldig zyn, alle zyne Geboden te houden, ook daar, waar wy'tegen onze Kiften ftryden moeten, 1 Joh. V. vs. 3.; 3-] wanneer wy ernftig wenfchen en te bevorderen zoeken, dat ook onze Eveumenfchen God beminnen , Pf. XXXV. vs. 18.; 4.] en zelfs uit Liefde tot God onzen Evenmenfchen genegenheid

en

Sluiten