Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, 9° Van de Christelyke Gezindheden, enz.

tige Menfchen en tot rech tfchapefie Chriftenen gevormd worden.

Vr- 305* Hoe moeten zy deezen plicht vervullen ?

. Antw. Het is hugne plicht, dat z| 1.) hunne Kinderen tot zindelykheidorde, nuisiykhcid, arbeidzaamheid "en goede ze. den gewennen; ai) tot een nuttig beroep opleiden; 3.) hun goede Chriftelyke gezindheden inboezemen, hen zelven of door anderen in het Chriftendora onderwyzen; en 401 de nodige ftrenge Tucht door 1 gtmoe( digheid en liefde maatigen, ook in alles hunnen Kinderen met een goed voorbeeld voorgaan. 1 Tim. V. vs. 8." Eph. VI. vs. 4. Col. III. vs. 21. Spr. ' XXIi. vs. 6. Cap. XIX. vs. 18.- De getrouwe vervulling deezer plichten aan Kinderen brengt ze en voor Tyd en Eeuwigheid. Pf. CXXVM. ' vs. 3. Spr. X. vs. 1. vergl.; 1 Sam. II. eri IV.

Vr. 306. JVat zyn Kinderen daarentegen hunnen Onderen fthuldlg?

Antw. Kinderen zyn verplicht,, hunnen Ouderen (dus ook üiefouderen) aïs hunne eerfïe weldoeners, achting, liefde, gehoorzaamheid en dankbaarheid te bewyzen en zich hunner inzonderheid in den Ouderdom en in den nood nadruklyk aan teneemen.

Eph. VI.' vs. 1 3. 1 Tim. . V.. vs. 4!

den Ouderen — vergelden, dat is, enz. Luc. II. vs. 51. Joh. XIX. vs. 26, 27. Spr. AXI1I. vs. 22, 24, 25. Cap. XXX. vs» ira Sir. VIL vs. 29, 30.

Vr. 307. En wat zyn jonge Lieden aan §ude en ervaarene Perf&onen fchsldig t

Antw,.

Sluiten