Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fan de Chriftelyke Gezindheden, enz, pg

- der Onderdaanen voor befcherming en zekerheid door goede wetten, nuttige inrichtingen en handhaving der gerechtigheid te zorgen, en daarin vrfderlyke gezindheden te bewyzen.. i Pet. 11. vs. 13. Roro. XIII. vs. 1, 4, 6. 2 Chron. XIX. vs. 6, 7.

Fr. 315. Waartoe zyn daarentegen de Onderdaanën verplicht ? , Antw. Hunne Overheden, als hunne hoofden , door welken God hun weldaaden bewyst, te eeren, hunne wetten en verordeningen gewillig te gehoorzaamen, hunne goede inrichtingen, zo veel als mogelyk is, te bevorderen, de vereischtc behftirfgen getrouw op te brengen, en] hun hunne liefde ook inzonderheid door eene billyke beoordeeling en voorbidding voor hun te bewyzen. Rom. XIII. vs. 1—--3. vs. 5 -7.

1 Pet. II. vs. 13, 14, 17. Eert den Koning. 1 Tim. II. vs. 1 3. Spr. XXIV.

vs. 21, 22. Sir. VII. vs. 7, 3.

Vr. 316. Wat is het Kerkelyk Gezelfchap of de Chriflelyke Kerk ?

Antw. De verbinding der Menfchen, die. de Chriftelyke Leer belyden en zich ter-opvolging van dezelve verplicht houden.

Vr. 317. Wie is het Opperhoofd van deeze Kerk ?

Antw. Christus.

Vr. 318. Waartoe zyn de Leden van dezelve verbonden?

Antw. Zy zyn verbonden tot één Geloof, tot eenerley Wetten en H©op, en zullen elkanderen Liefde, en by alle verfchillendheid van gevoelens verdraagzaamheid betoonen,

Sluiten