Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Be werp der

Uit fpaarzaamheid zullen wy ons onthouden van zyne uitfporigheden op nieuw te zien en te berispen. Het werk der zonde van het werk des Scheppers fcheidende, zullen wy den mensch zien, zoo als hy uit de handen van den Schepper gekomen is: of indien wy niet ondermanen zyn afbeeldfel in allen zynen luister voor te ft ellen, en daar alle fchoon. held niet inbrengen, die hy in de dagen zyner rechtheiden onnoozelheid'bezat; wy hoopenten min ft e dat wy, onze oogen wendende van zyne gebreken, hem zoo verre zullen brengen, dat hyzelf zyne tegenwoordige mismaaktheid zal vergelyken met de dier ba are overblyffelen, die hy nog van zynen eer ft en oorfprongk behouden heeft, en verneemen zalnaar de middelen, welken God hem heeft bereid tot zyne herftellinge. De trekken, welken de Godlyke IFysheid op hem gedrukt heeft, kunnen gekrenkt weezen; maar zy zyn onuitwischbaar; en het is zyn geluk, als hy ze bemerkt.

De

Sluiten