Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 schouwtooneel

'sMENSCHEN

V O O G D Y.

Twede Onderhoud.

's Men- Indien wy begonnen met het werk dei Voogdy» zaIif?heid i en met de hoope, tot welke de mensch geroepen is,zoude alles, wat hy op aarde bezit, zoo verre beneden het geene voorgegaan ware kunnen fchynen, dat deszelfs befpiegeling flaauw en onverfchillig zoude worden: laaterf wy dan de eer, die God den menfche gedaan heeft, door de aanneeminge zyner aanbiddinge en erkentenisfe, voor onzen laatften arbeid fpaaren. Laaten wy be-innen met de geringfte zyner hoedanigheden , zynde die van Heer en Voogd te weezen.

Het eigen merk der H. Schrift is, met eenvoudigheid en zonder toeftel

de

Sluiten