Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur,//. Onderh. 25

de verhevenfte en vruchtbaarfte waar- 's Men.' heden te vertoonen; omdat het hem,^£DX>, die de oorzaak en oorfprongk onzer goederen is, alleen voegt daar ftil en zonder ophef en verwonderinge van te fpreeken. De eerde les, welke zy ons geeft over de opperhoofdigheid, die den menfche gegeevcn is, wordt gevonden in de orde zelve, in welke God zyne werken gewrocht heeft.

Hy bereidt eene wooning. Hy hangt *er alle lichten in , die de inwoonder noodig zal hebben. Hy ciert dezelve met verfcheiden foorten van fchoonheden en gemak: hy wyst een overgroot getal bedienden hunne plaatfcn, hunnen arbeid en hunne verrigtingen aan. Hy eindigt met 'er den mensch in te brengen. Deeze fchikking is niet duister: en de rust des Heeren, of de ophouding van allen arbeid, na een verftandig fchepfel op de aarde geplaatst te hebben, leert ons genoegzaam, dat de erffenis of het bezit van alle die dingen voor dat fchepfel bewaard was.

Maar de H. Schrift heeft deeze gewigtige waarheid niet aan de onzekerheid onzer redeneeringen overgelaten.

b 5 z?

Sluiten