Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo Schouw toon e~e l

's Men- dingen aan onzekerheid en duisterheid ;

Voogdy. aan ecn gevaarlyk uitftel en droevige misdagen overgegeeven zoude zyn , indien de openbaaring haar niet te hulpe gekomen was. In de zeden zelfs, en in het gebruik onzer vermogens , mitsgaders in de verklaaringe der geopenbaarde waarheden, is onze reden onze eerfte regel niet. Zy volgt den regel en maakt hem niet. Haare eer en rust in haaren wandel, gelyk in haar geloove , beftaat in altoos een leerling der openbaaringe te zyn. Indien wy opgevoed waren onder de Kanibaalen van Terra - firma , of onder de Menfcheneeters van Brazilië, zoude de lange gewoonte, met het bykomende denkbeeld van eene volkomen overwinninge , ons eenen fchyn van recht en vermaak doen vinden in het geene dat de afgrysfelykfte afkeer voor andere volken zoude zyn, en waarvan hun hart, hunne reden en hun gansch wezen gruuwen zouden.

Deeze onmenlthelykheid, een gevolg van de hoovaardy en gramfchap, fchynt algemeen geweest te zyn voor den Zondvloed.. Men kan van de on^

ge.

Sluiten