Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8a S c h o u w t o o n e e h

'scam* Zelfs bewerkingen geholpen en bevorHeer. derd worden, door banden, draaden, soMfpy. aandry vingen , en te rug trekkingen;

met één woord, door verfcheiden werktuigen van mededeelinge. Maar deeze tuigwerkkunst gaat ons te boven: zy is van een' hooger orde; en God bewaart die voor hem alleen, zoo wei als de beweeging onzer lighaamen en des ganfchen Heelals, welke gefchieden, zonder dat wy 'er ander deel aan neemen , dan dat van dezelve te willen of gade te liaan.

Het geene wy zoo even gezegd hebben van het beweegende beginfel onzer leden, en van het middel van mededeelinge , kunnen wy ook zeggen van den ©orfprongk en den voortgang onzer kundigheden. Onze werkzaamheid is een kostelyk gefchenk. Maar de wyze, op welke zy begint en haaren voortgang krygt, is onbegrypelyk voor ons. Ons verftand is eene onwaardeerlyke gunst, welke wy van den Schepper ontvangen hebben: maar wy bevatten niet wat het beginfel en de band is, om menfchen, die elkander niet gezien hebben, en tusfchen welke

Sluiten