Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XILOnderh. 249

alleen op de aarde was, zoude hy in her De Algegeheel niet letten op deeze dingen: maai £edenzich hier bevindende met anderen, die kunst. hem kunnen fehaaden, bemerkt hy, door het onrecht, 't welk hy vreest, het onrecht, dat hy zyns gélyken kan doen. Het gezicht van hetmyn en hetdyn is in der waarheid het gezicht der gerechtigheid niet. Maar God openbaart den menfchen de eerfte beginfels van de gerechtigheid, by gelegenheid hunner be- ■ , hoeftigheid, en door de bediening hunner werktuigen. Niets is wyzer ingefteld, dan deeze orde. Ware de mensch onfterflyk en geplaatst op eene dwaalfterre, waar hy zyne foort niet in weezen hield door het huwelyk, Zoude hy geen denkbeeld van de voortreffelykheid der kuisheid, noch van de fchandelykheid der echtbreuke hebben. Waartoe zoude het inderdaad dienen, dat God hem waarheden van geen gebruik mededeelde ? In tegendeel indien hy een 'zesden zin had, zoude hy kennis hebben van nieuwe plichten, die het gebruik van deezen zin richten, cn zyn misbruik veroordeelen zouden. Weshalve is het betrekkelyk met zyne behoeften, dat de mensch Q 5 zich

Sluiten